آغوش

     هزار بار هم دنده به دنده شوی فایده ندارد

          این تخت خواب آغوش کم دارد

/ 3 نظر / 6 بازدید
رها ماهان

از تو که حرف میزنم فعلهایم همه ماضیاند حتی ماضی بعید ماضي خيلي بعيد کمی نزدیک تر بنشین دلم برای یک حال ساده تنگ شده ... [گل][گل]

رها ماهان

چه بي پروا دلم آغوش ممنوعه ات را ميخواهد كه تنها شرعي بودنش را من ميدانم و دلم و تو. . . عالی بود مهربون [گل][قلب]

alireza

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد , بــوی ” خــاک “بلنــد می شــود… امــا ,اینجــا بــاران کــه میزنــد ; بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!